අගනා නිවසක් කුලියට – පිළියන්දල

Rs.50K/mo
Beds: 3
Baths: 1
1500 sqft

Overview

පිළියන්දලට 2km
සාලය , කෑම කාමරය සහ නිදන කාමර 3කින් යුත්
කුස්සිය පැන්ට්‍රිය සමග
නාන කාමර 1 කින් යුත්
මාස 6ක අත්තිකාරම් සහිතව
Rs 50,000 /month
Negotiable
නො 90, නිව් සිටි, ගැඩබුවාන පාර, පිළියන්දල

Karunaratne – 0777349966
#160

Details

 • Lot Area:
  1500 sqft
 • Perches:
  10
 • Bedrooms:
  3
 • Bathrooms:
  1
 • Price:
  Rs.50K/mo
 • Property Status:

Related Properties