දෙමහල් නිවස කුලියට දීමට ඇත – ඉඹුල්ගොඩ

Rs.40K/mo
Beds: 4
Baths: 1
2000 sqft

Overview

Rs 40,000 /month
Negotiable
128/4 ඉහල ඉඹුල්ගොඩ,ඉඹුල්ගොඩ
අත්තිකාරම් මුදලක් බලාපොරොත්තු වේ

Kanishka bernard – 0775727007
#170

Details

 • Lot Area:
  2000 sqft
 • Perches:
  10
 • Bedrooms:
  4
 • Bathrooms:
  1
 • Price:
  Rs.40K/mo
 • Property Status:

Related Properties