නිවසක් කුලියට දීම – කදාන

Rs.50K/mo
Beds: 4
Baths: 3
4083.75 sqft

Overview

කාමර 04
නාන කාමර 02
servant toilet 01
kitchen and pantry
දෙමහල් නිවාස
රිලවුල්ල,කදාන
කොළඹ මීගමු ප්‍රධාන පාරට මීටර් 50
කුලිය 50,000/-
06 month refundable deposit
Rs 50,000 /month
Negotiable
රිලවුල්ල,කදාන

gayani shalika – 0773636522
#161

Details

 • Lot Area:
  4083.75 sqft
 • Perches:
  20
 • Bedrooms:
  4
 • Bathrooms:
  3
 • Price:
  Rs.50K/mo
 • Property Status:

Amenities

 • Servant's Toilet

Related Properties